การทดสอบปลั๊กนิรภัยโดย

ศูนย์เทคโนโลยี และวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

 

 

บทสรุป

ผลการทดสอบการต้านทานแรงดึง(Tensile Strength) ของปลั๊กนิรภัยทั้งชนิดสีส้ม และสีเขียว มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกันคือ อยู่ระหว่าง 14.70 – 15.15 กิโลกรัม
ดังนั้น ค่าเฉลี่ยความปลอดภัยในการต้านทานแรงดึงของปลั๊กนิรภัยจะอยู่ที่ประมาณ  11.25 กิโลกรัม (คือประมาณ75% ของค่าเฉลี่ยข้างต้น)

หมายเหตุ ค่าเปรียบเทียบการหลอมละลายระหว่าง

1. PC = Polyvinyl Carbonate  จุดหลอมละลายที่อุณหภูมิ ....... องศา C
2. PVC = Poly Vinyl Chloride จุดหลอมละลายที่อุณหภูมิ ………..  องศา C

Back to Top